Montaż i serwis klimatyzacji, pomp ciepła i rekuperacji na terenie woj. lubuskiego

Poniedziałek-Sobota: 07:00 - 20:00

Pracujemy

biuro@cold-man.pl

Napisz do nas

Zadzwoń: +48 693 853 600

Kontakt telefoniczny

Ulga termomodernizacyjna – odlicz ocieplenie domu w PIT 2023/2024

Termomodernizacją budynku nazywamy wszystkie działania, które mają na celu poprawę cech technicznych budynku w taki sposób, aby zmniejszyć zużycie energii dla potrzeb ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Przedsięwzięcia termomodernizacyjne nie tylko korzystnie wpływają na warunki użytkowania budynku, ale także uprawniają właścicieli budynków jednorodzinnych do skorzystania ze specjalnej ulgi termomodernizacyjnej. Na czym dokładnie to polega?

Ulga termomodernizacyjna 2023/2024 – podstawowe informacje

Podatnicy płacący podatek dochodowy mogą korzystać z różnych odliczeń i ulg podatkowych. Wybraną ulgę należy uwzględnić w rozliczeniu za 2023 rok, czyli w deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28 składanej w 2024 roku. W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczenie może obejmować pełną kwotę wydatku lub dotyczyć jedynie wydatków na zakup materiałów budowlanych, urządzeń i innych usług bezpośrednio związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Odliczenie ulgi termomodernizacyjnej od podatku dochodowego jest możliwe, gdy w roku 2023 właściciel budynku jednorodzinnego podjął następujące działania:

 • Rozpoczęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.
 • Zakup towarów, produktów i usług, których nabycie można odliczać od dochodu.
 • Ukończenie przedsięwzięcia w ciągu 3 lat. Jeśli w okresie 3 lat nie zrealizujesz przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zostaniesz zobowiązany do zwrócenia ulgi.
 • Wydatki na cele termomodernizacyjne zostały poniesione po oddaniu budynku do użytkowania, a nie w trakcie jego budowy.
 • Wydatki na cele termomodernizacyjne były odliczane na bieżąco, czyli osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Dodatkowe kryterium, które należy spełnić, aby otrzymać ulgę termomodernizacyjną, to uzyskanie audytu energetycznego, który potwierdza, że poczynione wydatki przyczyniły się do modernizacji i poprawy efektywności energetycznej istniejącego budynku.

Kto może skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Ulga termomodernizacyjna dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli już istniejących budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Za takie budynki uważa się domy wolnostojące, domy w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, które:

 • służą wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
 • stanowią konstrukcyjnie samodzielną całość,
 • lub w których dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Co to oznacza w praktyce?

1. Z ulgi termomodernizacyjnej nie skorzystają właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych, czyli blokach oraz właściciele lokali komercyjnych, które znajdują się w budynkach wielorodzinnych.

2. Przeznaczenie budynku może być inne niż cele mieszkaniowe, pod warunkiem że odliczenie zostanie dokonane na realizację ulgi w budynku mieszkaniowym. Ponadto nieruchomość może stanowić środek trwały i może być także wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Ulga termomodernizacyjna nie dotyczy wydatków poniesionych na modernizację termiczną budynków przynależnych do gospodarstw domowych (np. garaży, narzędziowni), chyba że znajdują się w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym.

4. Budynek mieszkalny może być także wynajmowany innej osobie na cele mieszkaniowe. W takim wypadku z ulgi może skorzystać jedynie właściciel, który poniósł koszty z tytułu modernizacji budynku.

5. Z ulgi mogą skorzystać zarówno przedsiębiorcy korzystający z nieruchomości do celów mieszkalnych, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w swoim budynku mieszkalnym.

6. Przedsiębiorcy, którzy jednocześnie są czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulg sumują w kwotach netto. VAT nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

7. Pozostali podatnicy sumują wydatki w kwotach brutto.

8. Pamiętaj, że odliczać nie można wydatków, których podatnik nie opłacił osobiście lub takich, które zostały już przez niego zaliczone do kosztów podatkowych.

9. Z ulgi termomodernizacyjnej nie mogą skorzystać również te osoby, które dysponują budynkiem w ramach praw zależnych, czyli wtedy, gdy są związane umową najmu, użyczenia, leasingu lub dzierżawy.

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną za rok 2023?

Prawo do odliczenia wydatków od dochodów z tytułu ulgi termomodernizacyjnej mają osoby, które rozliczają się z fiskusem na podstawie:

 • skali podatkowej,
 • podatku liniowego,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W deklaracji PIT składanej w 2024 roku należy wykazać koszty, które w 2023 roku zostały poniesione na cele związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego. Ulgę termomodernizacyjną odlicza się od podstawy obliczenia podatku.

Jakie wydatki uprawniają podatników do uzyskania ulgi termomodernizacyjnej?

Na początku warto zastanowić się, co dokładnie kryje się za pojęciem przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Termin ten jest dosyć szeroki, co może powodować problemy z jego prawidłową interpretacją. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne obejmuje takie działania jak:

 • Ulepszenia, które prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania na energię wykorzystywaną do ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej.
 • Zmniejszenie strat energii pierwotnej.
 • Przyłączenia do scentralizowanych źródeł ciepła.
 • Wymianę dotychczas używanych źródeł energii na źródła odnawialne.

Szczegółową listę wydatków, które można rozliczyć z tytułu ulgi termomodernizacyjnej, reguluje rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju. Do wydatków zalicza się między innymi:

 • koszty materiałów budowlanych,
 • koszty zakupu pompy ciepła wraz z osprzętem, kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, gazowych i olejowych kotłów kondensacyjnych oraz wiele innych urządzeń, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej budynku.
 • koszty niezbędnych usług, takich jak: przeprowadzenie audytu energetycznego, analizy termograficznej, wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyz oraz prace związane z montażem i demontażem poszczególnych urządzeń.

Maksymalnie ulgę rozliczać można do 6 lat od momentu przeprowadzenia audytu energetycznego. Limit ulgi termomodernizacyjnej wynosi 53.000 zł i dotyczy konkretnego podatnika. Wszystkie wydatki muszą być udokumentowane stosownymi fakturami.

Komentarze są zamknięte.